گواهینامه و افتخارات شرکت پارس فنر
تنديس بلورين بعنوان غرفه نمونه نمايشگاه استان مركزي از طرف مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
تنديس بمانسبت مسابقات جهاني تاي دو در هفته دفاع مقدس از طرف رئيس سبك تاي دو
تندیس واحد نمونه استاندارد 1397
تندیس های واحد نمونه در سالهای 1396و 1395 و 1394و 1383