گواهینامه و افتخارات شرکت پارس فنر
گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9001 ورژن 2000 از مرجع صلاحيت RVA هلند
گواهينامه كاربرد علامت استاندارد اجباري توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9001 ورژن 2000 از مرجع صلاحيت GLC آلمان و RVA هلند
گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9001 ورژن 2000 از مرجع صلاحيت DAR آلمان
گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9001 ورژن 2000 از مرجع صلاحيت GLC و DAR آلمان

گواهینامه پنجمین نمایشگاه صنعتی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق.

En ISO 9001:2008
گواهی سیستم مدیریت کیفیت
توسط توف نورد

ISO /TS 16949:2009
گواهی سیستم مدیریت کیفیت محصولات و خدمات مرتبط با خودرو
توسط توف نورد

اييد صلاحيت بعنوان اولين آزمايشگاه مرجع فنر در ايران براساس استاندارد ISO/IEC 17025 صفحه 2

تاييد صلاحيت بعنوان اولين آزمايشگاه مرجع فنر در ايران براساس استاندارد ISO/IEC 17025 صفحه 1

En ISO 9001:2008
گواهی سیستم مدیریت کیفیت
توسط توف نورد

تاریخ اعتبار : 2018 میلادی

ISO /TS 16949:2009
گواهی سیستم مدیریت کیفیت محصولات و خدمات مرتبط با خودرو
توسط توف نورد

تاریخ اعتبار : 2018 میلادی

گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار صفحه 2

گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار صفحه 1

 

گواهینامه
 استاندارد
IATF 1949
ورژن 2016

 

گواهینامه استاندارد
IATF 1949
ورژن 2016

گواهینامه استاندارد
ISO 9001
ورژن 2015

 

گواهینامه استاندارد
ISO 9001
ورژن 2015

 

گواهینامه دریافت اسکوپ
طراحي محصول براساس الزامات
ISO 9001

اييد صلاحيت بعنوان اولين آزمايشگاه مرجع فنر در ايران براساس استاندارد ISO/IEC 17025 صفحه 3

گواهینامه دریافت اسکوپ
طراحي محصول براساس الزامات
IATF 16949:2016

گواهینامه دریافت اسکوپ
طراحي محصول براساس الزامات
IATF 16949:2016

تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد تا شهریور 99

تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد تا شهریور 99
    تمدید گواهينامه كاربرد علامت استاندارد اجباري 3389 توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران